top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bipro Consult bv

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van Bipro Consult bv (hierna: Bipro).

1.2 Door een overeenkomst af te sluiten met Bipro erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. De klant doet afstand van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

 

2. Voorwerp

2.1 SAGE ontwikkelt en verkoopt standaard boekhoud-beheersoftware. Bipro is erkend verdeler van SAGE en heeft het recht om diens software aan te kopen en door te verkopen aan de klant. Door een beroep te doen op de diensten van Bipro is de klant houder van een gebruikslicentie voor de gekozen software.

2.2 Door een overeenkomst aan te gaan met Bipro en gebruik te maken van het softwarepakket bevestigt de klant voldoende geïnformeerd te zijn over de functies van de software.

 

3. Offerte

3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vanwege Bipro vrijblijvend en gelden de opgenomen prijsopgaven gedurende 30 dagen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Bipro of bij (begin van) uitvoering van de verbintenissen door haar aangegaan.

3.2 Elke verandering aan de oorspronkelijke overeenkomst die door de klant wordt gevraagd, zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord van beide partijen.

 

4. Hotline support

Bipro biedt een hotline support aan per e-mail of per telefoon. Indien nodig wordt Teamviewer gebruikt om support te bieden. Prestaties die niet met de software van SAGE te maken hebben, alsook uitgebreide ondersteuning, installatie, opleiding, database-interventies, dossierherstel, parametrage, analyse, besprekingen, ontwerp lay-outs, bestandsinterventies, ontwikkeling van scripts, assistentie bij de linkmodule enz., alsook de verplaatsingen, enz. vallen niet onder de licentie en betreffende werken in regie.

 

5. Duurtijd

5.1 De overeenkomst gaat in de dag na ondertekening of opstart van de licentie en geldt voor een duurtijd van één jaar. Tenzij de overeenkomst wordt opgezegd zal deze stilzwijgend worden verlengd met opeenvolgende periodes van één jaar, telkens op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de overeenkomst werd ondertekend.

5.2 De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met een aangetekende brief met een opzegtermijn van drie maanden voor de dag waarop de verlenging plaatsvindt.

 

6. Prijs

6.1 De kostprijs van de licentie wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de prijzen die SAGE hanteert. De indexatie vindt plaats samen met de jaarlijkse verlenging.

6.2 Prestaties in regie worden aangerekend op basis van het geldend voorkeurtarief met een minimum van 15 minuten. De kostprijs is netto contant betaalbaar tegen factuur.

6.3 Indien de klant een support licentie heeft afgesloten bij Bipro geldt het voorkeurtarief in regie van 90,00 EUR excl. btw per begonnen 15 minuten.

6.4 Indien de klant geen support licentie heeft afgesloten bij Bipro geldt het voorkeurtarief in regie van 120,00 EUR excl. btw per begonnen 15 minuten. Indien er Teamviewer support vereist is bedraagt de minimum afname in dit geval 1u.  ***

 

7. Betaling

7.1 Facturen vervallen, behoudens andersluidend beding, na 8 dagen. Protest tegen een factuur moet binnen 8 dagen na verzending van de factuur aangetekend en gemotiveerd gebeuren.

7.2 Elke niet-betaalde factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder aanmaning verwijlinteresten teweeg op het laattijdig betaald bedrag aan een rentevoet van 1% per maand. De interest loopt van de vervaldag van de factuur tot en met de dag van volledige betaling.

7.3 Bipro heeft bij een onbetaalde factuur ook recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het laattijdig betaalde bedrag met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd haar recht eventuele gerechtskosten (inclusief de rechtsplegingsvergoeding) te vorderen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt of een grotere vergoeding indien grotere schade kan worden aangetoond.

7.4 Het niet tijdig betalen van een of meerdere facturen maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De prestaties die Bipro levert in het kader van de door de klant aangekochte licentie (meer bepaald opleidingen, support, herstelling van bestanden) vallen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Bipro. SAGE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van Bipro.

8.2 De klant wordt verondersteld de software te gebruiken met het doel waarvoor en de manier waarop dit is voorzien. De klant dient te handelen met de nodige omzichtigheid en periodiek, in functie van de gebruiksfrequentie, een back-up te nemen van alle data. De klant is verantwoordelijk voor beschadiging, al dan niet door zijn toedoen of dat van een aangestelde.

8.3 Bipro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in en/of conflicten tussen hardware en/of software zoals (maar niet beperkt tot) Windows, Office, BOB, Isabel, internet, virussen, drivers,…

8.4 Bipro is niet aansprakelijk voor de fouten van haar zaakvoerders, aangestelden of werknemers. Ook de aansprakelijkheid voor eigen zware fout is uitgesloten.

8.5 Bipro kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat de klant ondervindt ten gevolge van overmacht (bv.: stroompanne, blikseminslag, netwerkstoring).

8.6 Bipro is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Zij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverd materiaal.

8.7 Bipro is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door laattijdige mededeling van gegevens, onjuiste of onvolledige gegevens. Behoudens schriftelijke afwijkend beding is Bipro niet belast met het onderzoek naar de correctheid of volledigheid van de haar ter beschikking gestelde gegevens/documenten.

8.8 In geval van toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van Bipro kan zij slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding van ten hoogste het factuurbedrag.

 

9. Opschorting, verbreking en ontbinding

9.1 Ingeval de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren is Bipro, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, van rechtswege en zonder aanmaning en onverminderd recht op een schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen.

9.2 In situaties van overmacht kan Bipro de overeenkomst eenzijdig opschorten, verbreken of ontbinden, zonder vergoeding verschuldigd te zijn.

9.3 Bipro heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de klant failliet is verklaard, toezicht van betaling heeft aangevraagd (o.a. gerechtelijke reorganisatie) of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft geen recht op schadevergoeding.

9.4 In geval van vroegtijdige verbreking of ontbinding van de overeenkomst, zal Bipro steeds de klant kunnen factureren voor hetgeen reeds gepresteerd werd in uitvoering van de overeenkomst of de licentiekost die zij aan SAGE verschuldigd is.

 

10. Rechtsregeling

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd voor geschillen die zich zouden voordoen.

bottom of page